Oświadczenie o dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janowo

Urząd Gminy Janowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janowo.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część zdjęć i obrazków nie posiada opisów alternatywnych
 • Informacje w postaci załączników publikowane w formacie .pdf w większości dostępne są w postaci plików obrazkowych
 • Część odnośników może nie być wyróżniona
 • Zamieszczone nagrania z sesji Rady Gminy Janowo nie posiadają napisów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Oman.
 • E-mail: inwestycje@janowo.pl
 • Telefon: 89 670 69 06

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Janowo
 • Adres: ul. Przasnyska 14
  13-113 Janowo
 • E-mail: sekretariat@janowo.pl
 • Telefon: 89 626 44 80

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koordynator do spraw dostępności w Gminie Janowo

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Gminie Janowo wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

 • Paweł Oman – Koordynator ds. dostępności na terenie Gminy Janowo
 • Adres: ul. Przasnyska 14
  13-113 Janowo
 • E-mail: inwestycje@janowo.pl
 • Telefon: 89 670 69 06

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Janowo i jednostki organizacyjne Gminy Janowo,
 • przygotowanie i wdrożenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Urzędu Gminy Janowo i jednostek organizacyjnych Gminy Janowo w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność architektoniczna

Budynek zlokalizowany przy ul. Przasnyskiej 14, 13-113 Janowo

Budynek posiada dwa wejścia:

 • od strony ul. Przasnyskiej (główne wejście) - podjazd dla niepełnosprawnych,
 • od ul. Tylnej - schody.

Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Wejście od strony ul. Przasnyskiej

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem

W urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych

W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku w Biurze Obsługi Klienta

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Inne informacje i oświadczenia

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2016-01-18
Data publikacji:2016-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:2231