Sekretarz Gminy Janowo

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 sierpnia 2017

Wójt Gminy Janowo ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Janowo tj.: stanowisko Sekretarza Gminy Janowo.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 902), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe magisterskie administracyjne lub prawnicze.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 7. Wiedza specjalistyczna: znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej, finansów publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego.
 8. Znajomość struktury organizacyjnej Gminy Janowo.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań.
 2. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.
 3. Umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych i samodzielnego podejmowania decyzji.
 4. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. W przypadku nieobecności Wójta wykonywanie zadań należących do jego kompetencji, a zwłaszcza kierowanie pracą Urzędu Gminy Janowo i wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Urzędzie i zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek.
 2. Opracowywanie projektów aktów normatywnych regulujących organizację gminy i urzędu.
 3. Koordynacja kontroli zarządczej w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych gminy.
 4. Inicjowanie zmian organizacyjnych i personalnych mogących usprawnić funkcjonowanie Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.
 5. Nadzór na procedurą naboru nowych pracowników i przebiegiem służby przygotowawczej.
 6. Inicjowanie i tworzenie warunków podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Urzędu Gminy.
 7. Nadzór nad realizacją zadań gminy w zakresie oświaty.
 8. Nadzór nad zasadą terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli.
 9. Nadzór nad przestrzeganiem porządku prawnego w Urzędzie Gminy i współdziałanie w tym zakresie z radcą prawnym.
 10. Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Gminy i jednostkach.
 11. Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy.
 12. Współpraca z Radą Gminy i nadzorowanie pracy pracownika ds. obsługi Rady Gminy i jej organów.
 13. Współpraca z sołectwami w zakresie organizacji zebrań wiejskich.
 14. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wójta jako organu i kierownika Urzędu Gminy Janowo.
 15. Wykonywanie funkcji pełnomocnika ds. wyborów - urzędnika wyborczego, który współdziała z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie zapewnienia warunków terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań wyborczych przez organy samorządu gminy.
 16. Wykonywanie zadań należących do redaktora naczelnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Janowo.
 17. Ocena pracowników podległych służbowo i prowadzenie oceny kierowników na zlecenie Wójta.
 18. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli (testamenty allograficzne).
 19. Wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.
 20. Współpraca z kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w zakresie prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
 21. Sprawowanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Janowo.
 22. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Urząd Gminy Janowo.
 2. Czas pracy: pełny wymiar- norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.
 3. Stanowisko pracy związane jest z pracą administracyjno - biurową na miejscu, głównie przy komputerze oraz wyjazdami służbowymi.
 4. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na piętrze budynku urzędu.
 5. Planowany termin zatrudnienia od dnia 01 grudnia 2017r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janowo, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6 %.
 2. Ciągi komunikacyjne i toaleta na parterze są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys(CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 4. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 7. Oświadczenia kandydata o:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  • stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które prowadzony jest nabór;
  • tym, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 8. Kserokopia dowodu osobistego, (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 9. Kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem), potwierdzającego niepełnosprawność*.

* Dotyczy wyłącznie osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku zastosowania preferencyjnych zasad naboru osób niepełnosprawnych.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902)” i własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin Dokumenty należy złożyć do dnia 08.09.2017 r. do godz.15.00.
 2. Sposób Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na adres mailowy Urzędu centrum@janowo.pl, ale tylko w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub listownie na adres Urzędu Gminy Janowo, 13-113 Janowo, ul. Przasnyska 14 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:”Dotyczy naboru na wolne stanowisko sekretarza Gminy Janowo”. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Janowo po terminie o którym mowa w puncie VI. nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.warmia.mazury.pl/janowo_gmina_wiejska/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Janowo.
 3. Miejsce Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Janowo, 13-113 Janowo, ul. Przasnyska 14, (pokój nr 1)

VII. Informacje dodatkowe:

Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszone zostaną osoby, które spełniają wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu i przedłożą w terminie wymagany komplet dokumentów, Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogłoszenie o naborze może być w każdej chwili unieważnione bez podania przyczyny.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2017-08-24
Data publikacji:2017-08-24
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Szymański
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:1078