Raport o stanie Gminy Janowo 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 maja 2021

Na podstawie art. 28 aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) wójt gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie Raport o stanie gminy.

Raport jest podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim i obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii, budżetu obywatelskiego i uchwał rady gminy. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem mogą zabierać głos również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem gminy, składa do przewodniczącego rady najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności zgłoszeń. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Sesja w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania planowana jest na dzień 30 czerwca 2021 roku, zgłoszenia zatem należy składać najpóźniej do dnia 29 czerwca 2021 roku (w godzinach pracy Urzędu Gminy) osobiście w Biurze Rady Gminy, I piętro, pok. nr 15 lub przesyłać na adres Urzędu Gminy w Janowie (decyduje data wpływu do Urzędu).

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2021-05-28
Data publikacji:2021-05-28
Osoba sporządzająca dokument:Grzegorz Napiwodzki
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:281