Rejestr instytucji kultury

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Janowo, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1983 ze zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Janowo:

 1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Janowo prowadzi Urząd Gminy Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo.
 2. Osoba do kontaktu: Renata Bagińska referent ds. organizacyjnych i kadr, tel. /89/ 626-41-06, e-mail: usc@janowo.pl.
 3. Zgodnie z § 10 w/w rozporządzenia:
  1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
   • otwarty dostęp do zawartości rejestru;
   • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 4. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.
 5. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt 4 podlega opłacie skarbowej w wysokości 5zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
 6. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).
 7. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Janowo w BS Nidzica O/Janowo Nr 21 8834 1019 2003 0108 5977 0003.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2017-06-06
Data publikacji:2017-06-06
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Szymański
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:909