Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janowo

III sesja Rady Gminy - 11.12.2018

28 listopada 2018

Numer sesji: III/2018

Termin posiedzenia: 11 grudnia 2018 r.

Miejsce posiedzenia:Gminny Ośrodek Kultury, ul. Przasnyska 51

Przewodniczący posiedzenia: Alina Jabłonowska

 

Planowany porządek posiedzenia:

Porządek obrad III sesji Rady Gminy Janowo

 

Uchwały:

Uchwała nr III/6/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2018 roku

Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2018-2037

Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowo

Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2019 rok

Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela gminy Janowo do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nidzicy

 

Imienne wykazy głosowań radnych:

Imienne wykazy głosowań na III sesji Rady Gminy Janowo

 

Protokół:

Protokół nr III/2018 z III sesji Rady Gminy Janowo

 

Transmisja:

https://youtu.be/VrFt6Dms9hw

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-11-28
Data publikacji:2018-11-28
Osoba sporządzająca dokument:Alina Jabłonowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:251