Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 października 2016

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Ochrony środowiska i gospodarki komunalnej urzędu gminy janowo.

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów
  1. Wymagania niezbędne:
   1. obywatelstwo polskie,
   2. wykształcenie wyższe, preferowane wyższe kierunkowe,
   3. staż pracy co najmniej 2 lata, w tym 1 rok w administracji samorządowej,
   4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
   7. wiedza specjalistyczna w zakresie: gospodarki odpadami, zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków, gospodarki wodnej, ochrony przyrody i środowiska, gospodarki komunalnej, dróg, komunikacji i transportu,
   8. umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
   9. znajomość obsługi komputera (pakietów biurowych Microsoft Office, Open Office, Exel, poczta elektroniczna.
  2. Wymagania dodatkowe:
   1. wiedza ogólna z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego i finansów publicznych
   2. prawo jazdy kat. B
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Gospodarka odpadami.
  2. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.
  3. Gospodarka wodna.
  4. Ochrona przyrody i środowiska.
  5. Gospodarka komunalna.
  6. Drogi, komunikacja i transport.
 3. Warunki zatrudnienia na stanowisku: Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na parterze budynku urzędu. Stanowisko pracy związane jest z pracą na miejscu w biurze, głównie przy komputerze oraz pracą w terenie. Ciągi komunikacyjne i toaleta na parterze są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 4. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janowo, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6 %.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys (CV).
  2. List motywacyjny.
  3. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  4. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
  6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
  7. Oświadczenia kandydata o:
   1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
   2. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   3. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
   5. tym, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
   6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
  8. Kserokopia dowodu osobistego, (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem).
  9. Kserokopia dokumentu, potwierdzającego niepełnosprawność*, (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem).

* Dotyczy wyłącznie osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku zastosowania preferencyjnych zasad naboru osób niepełnosprawnych.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 992) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902).

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
  1. Termin: Dokumenty należy złożyć do dnia 17.10.2016 r. do godz. 15.00.
  2. Sposób: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na adres mailowy Urzędu centrum@janowo.pl, ale tylko w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub listownie na adres Urzędu Gminy Janowo, 13-113 Janowo, ul. Przasnyska 14 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:” Dotyczy naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Janowo”. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Janowo po terminie o którym mowa w puncie VI nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.warmia.mazury.pl/janowo_gmina_wiejska/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Janowo.
  3. Miejsce: Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Janowo, 13-113 Janowo, ul. Przasnyska 14, (pokój nr 1).
 2. Informacje dodatkowe: Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszone zostaną osoby, które spełniają wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu i przedłożą w terminie wymagany komplet dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Ogłoszenie o naborze może być w każdej chwili unieważnione bez podania przyczyny.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2016-10-06
Data publikacji:2016-10-06
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Szymański
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:1217