Stanowisko ds. księgowości/kasjera

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 sierpnia 2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości/kasjera

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów
  1. Wymagania niezbędne:
   1. Obywatelstwo polskie.
   2. Kwalifikacje zgodne z wymogami stawianymi pracownikom samorządowym na stanowisku.
   3. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
   4. Co najmniej 5 letni staż pracy w księgowości, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku w jednostkach samorządowych.
   5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
   7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
   8. Wiedza specjalistyczna: ustawa o finansach publicznych,ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o rachunkowości.
  2. Wymagania dodatkowe:
   1. Wiedza ogólna - znajomość przepisów prawa dotycząca samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej.
   2. Umiejętność planowania i organizowania własnej pracy.
   3. Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce.
   4. Sumienność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: inspektora ds. księgowości/kasjera
  1. Gospodarka finansowa organu.
  2. Obsługa finansowa placówek oświatowych.
  3. Gospodarka kasowa.
 3. Warunki zatrudnienia na stanowisku
  1. Miejsce pracy: Urząd Gminy Janowo.
  2. Czas pracy: pełny wymiar - norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.
  3. Stanowisko pracy związane jest z pracą administracyjno - biurową na miejscu, głównie przy komputerze.
  4. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na piętrze budynku urzędu.
 4. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych
  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janowo, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6 %.
  2. Ciągi komunikacyjne i toaleta na parterze są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wymagane dokumenty
  1. Życiorys (CV).
  2. List motywacyjny.
  3. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  4. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
  6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
  7. Oświadczenia kandydata o:
   • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   • stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
   • tym, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
   • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) , (Dz. Urz. UE L Nr 119, z 4.05.2016, str.1) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości i windykacji dochodów gminy oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Janowo.
  8. Kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem), potwierdzającego niepełnosprawność*. * Dotyczy wyłącznie osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku zastosowania preferencyjnych zasad naboru osób niepełnosprawnych.
 6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych
  1. Termin: Dokumenty należy złożyć do dnia 12.09.2018 r. do godz. 12.00.
  2. Sposób: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na adres mailowy urzędu centrum@janowo.pl, ale tylko w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub listownie na adres Urzędu Gminy Janowo, 13-113 Janowo, ul. Przasnyska 14 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora ds. księgowości/ kasjera”. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Janowo po terminie o którym mowa w puncie VI. nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.janowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Janowo.
  3. Miejsce: Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Janowo, 13-113 Janowo, ul. Przasnyska 14, (pokój nr 1).
 7. Informacje dodatkowe
  1. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszone zostaną osoby, które spełniają wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu i przedłożą w terminie wymagany komplet dokumentów, Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Janowo / ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@janowo.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art.6 ust.1, lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Ogłoszenie o naborze może być w każdej chwili unieważnione bez podania przyczyny.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-08-28
Data publikacji:2018-08-28
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Szymański
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:1687

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-09-13 14:43:24Dawid AdamowiczDodanie załącznika z informacją o wynikach naboruStanowisko ds. księgowości/kasjera