Stanowisko ds. księgowości i windykacji dochodów gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lipca 2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. Księgowości i windykacji dochodów gminy

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów
  1. Wymagania niezbędne:
   1. obywatelstwo polskie,
   2. kwalifikacje zgodne z wymogami stawianymi pracownikom samorządowym na stanowisku,
   3. wykształcenie średnie,
   4. co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku w jednostkach samorządowych,
   5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
   8. wiedza specjalistyczna: ustawa o finansach publicznych, ustawa o odpowiedzialności z naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o opłacie skarbowej, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa o rachunkowości.
  2. Wymagania dodatkowe:
   1. wiedza ogólna - znajomość przepisów prawa dotycząca samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej,
   2. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
   3. umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce, elektroniczna),
   4. sumienność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: młodszego referenta ds. księgowości i windykacji dochodów gminy
  1. Prowadzenie rachunkowości podatków, opłat oraz innych wpływów w sposób terminowy tj:
   1. rozliczenia i kontrola rachunkowa inkasa sołtysów,
   2. obliczanie wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso.
  2. Obsługa w pełnym zakresie programu komputerowego " woda i ścieki" obejmująca:
   1. obsługę kartotek (cen, rejonów, miejscowości, ulic, sposobów zapłaty, aktualnego okresu księgowania, płatników, odbiorców),
   2. wodomierze (rejestracja odczytów, naliczanie ryczałtów, założenie i zdjęcie wodomierza, wyświetlanie wskazań),
   3. rachunki (wystawianie i drukowanie poleceń przelewów),
   4. rozliczenia księgowe (rejestracja wpłat, wyświetlanie obrotów księgowych i operacje księgowe),
   5. zestawienia (dla płatnika oraz ze sprzedaży dla celów podatku VAT),
   6. zabezpieczenie danych,
   7. wydruki (zestawień obrotów na koniec każdego miesiąca, sprzedaży na koniec miesiąca, list płatników z niezerowym saldem nie rzadziej niż raz na kwartał, innych według potrzeb).
  3. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od towarów i usług VAT, w tym:
   1. prowadzenie rejestru sprzedaży,
   2. naliczanie podatku,
   3. sporządzanie w sposób rzetelny i terminowy deklaracji podatkowych,
   4. odprowadzania naliczonego podatku do Urzędu Skarbowego,
   5. sporządzanie rejestru jednolitego pliku kontrolnego (jpk).
  4. Obsługa programu PUMA (zbiory: ZBYT WODY, CZYNSZE, DZIERŻAWA, EGZEKUCJA).
  5. Prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności podatków i opłat oraz należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Janowo i jej jednostkom podległym.
 3. Warunki zatrudnienia na stanowisku
  1. Miejsce pracy: Urząd Gminy Janowo.
  2. Umowa o pracę na czas określony.
  3. Czas pracy: pełny wymiar - norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.
  4. Stanowisko pracy związane jest z pracą administracyjno - biurową na miejscu, głównie przy komputerze oraz wyjazdami służbowymi.
  5. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na piętrze budynku urzędu.
 4. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych
  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janowo, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6 %.
  2. Ciągi komunikacyjne i toaleta na parterze są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wymagane dokumenty
  1. Życiorys (CV).
  2. List motywacyjny.
  3. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  4. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
  6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
  7. Oświadczenia kandydata o:
   1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
   2. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   3. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
   5. tym, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
   6. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) , (Dz. Urz. UE L Nr 119, z 4.05.2016, str. 1) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości i windykacji dochodów gminy oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Janowo.
  8. Kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem), potwierdzającego niepełnosprawność*. *Dotyczy wyłącznie osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku zastosowania preferencyjnych zasad naboru osób niepełnosprawnych.
 6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych
  1. Termin: Dokumenty należy złożyć do dnia 30.07.2018 r. do godz. 15.00.
  2. Sposób: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na adres mailowy urzędu centrum@janowo.pl, ale tylko w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub listownie na adres Urzędu Gminy Janowo, 13-113 Janowo, ul. Przasnyska 14 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na wolne stanowisko młodszego referenta ds. księgowości i windykacji dochodów gminy”. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Janowo po terminie o którym mowa w puncie VI. nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.janowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Janowo.
  3. Miejsce: Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Janowo, 13-113 Janowo, ul. Przasnyska 14, (pokój nr 1).
 7. Informacje dodatkowe

Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszone zostaną osoby, które spełniają wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu i przedłożą w terminie wymagany komplet dokumentów, Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Janowo / ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@janowo.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art.6 ust.1, lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Ogłoszenie o naborze może być w każdej chwili unieważnione bez podania przyczyny.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-07-19
Data publikacji:2018-07-19
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Szymański
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:846