Stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i drogownictwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 grudnia 2017

Wójt Gminy Janowo ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Janowo tj.: stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i drogownictwa.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Kwalifikacje zgodne z wymogami stawianymi pracownikom samorządowym na stanowisku.
 3. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 4. Conajmiej czteroletni staż pracy na podobnym stanowisku w jednostkach samorządowych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 8. Wiedza specjalistyczna: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, ustawa o drogach publicznych, ustawa o publicznym transporcie zbiorowym.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wiedza ogólna - znajomość przepisów prawa dotycząca samorządu terytorialnego, kodeksu postepowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej.
 2. Umiejetność planowania i organizowania własnej pracy.
 3. Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce.
 4. Znajomość obsługi komputera (pakietów biurowych Microsoft Office, Open Office, Exel, poczta elektroniczna).
 5. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:inspektora ds. inwestycji, zamówień publicznych i drogownictwa.

W zakresie dróg, komunikacji i transportu, w tym w szczególności:

 1. Koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym oraz wydawanie zezwoleń na wykonywanie w/w przewozu.
 2. Opiniowanie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych (przygotowanie projektu).
 3. Opiniowanie ustalenia przebiegu dróg powiatowych.
 4. Zaliczanie drogi do drogi gminnej.
 5. Ustalenie przebiegu drogi gminnej.
 6. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.
 7. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników.
 8. Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w należytym stanie poprzez zlecanie usług.
 9. Utrzymanie zieleni w pasie dróg gminnych.
 10. Wydawanie zezwoleń na tymczasowe wykorzystanie zarezerwowanego pasa terenu pod przyszłą drogę.
 11. Ustalanie opłat za zajęcie pasa drogowego.
 12. Występowanie z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku odpłatnych świadczeń rzeczowych w celu zapobieżenia zagrożeniu lub przerwaniu komunikacji na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powstania zatoru lub pozostawienia na drodze pojazdu utrudniającego ruch lub zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowego.

W zakresie gospodarki komunalnej:

 1. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i inne czynności związane z prowadzeniem targowiska.
 2. Nadzór nad utrzymaniem placów komunalnych.
 3. Opracowywanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i jego aktualizacja.

Zadania w zakresie inwestycji oraz rozwoju gospodarczego gminy i prowadzeniu ewidencji zabytków, w tym w szczególności:

 1. Planowanie inwestycji gminnych i przygotowanie ich realizacji.
 2. Nadzór nad remontami obiektów gminnych.
 3. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w tym prowadzenie rejestru zabytków.

Prowadzenie procedury przetargowej dla zamówień powyżej 30 tyś. euro zgodnie z ustawą – prawo zamówień publicznych, dla których gmina lub Urząd Gminy jest podmiotem zamawiającym.

Zadania w zakresie prowadzenia rejestru zużycia paliw i jego rozliczania.

W zakresie utrzymania cmentarzy, w tym w szczególności:

 1. Prowadzenie ewidencji miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych.
 2. Zlecanie lub organizacja wykonywania bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych.
 3. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków.
 4. Składanie rocznego rozliczenia realizacji zadania –utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
 5. Ustalanie potrzeb finansowych w zakresie bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Urząd Gminy Janowo.
 2. Umowa o pracę na czas określony.
 3. Czas pracy: pełny wymiar- norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.
 4. Stanowisko pracy związane jest z pracą administracyjno - biurową na miejscu, głównie przy komputerze oraz wyjazdami służbowymi.
 5. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na parterze budynku urzędu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janowo, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6 %.
 2. Ciągi komunikacyjne i toaleta na parterze są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 4. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 7. Oświadczenia kandydata o:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  • stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
  • tym, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 8. Kserokopia dowodu osobistego, (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 9. Kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem), potwierdzającego niepełnosprawność*.

* Dotyczy wyłącznie osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku zastosowania preferencyjnych zasad naboru osób niepełnosprawnych. List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902)” i własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin: Dokumenty należy złożyć do dnia 05.01.2018 r. do godz.15.00.
 2. Sposób: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na adres mailowy Urzędu centrum@janowo.pl, ale tylko w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub listownie na adres Urzędu Gminy Janowo, 13-113 Janowo, ul. Przasnyska 14 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:”Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora ds. inwestycji, zamówień publicznych i drogownictwa. ”. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Janowo po terminie o którym mowa w puncie VI. nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.janowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Janowo.
 3. Miejsce: Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Janowo, 13-113 Janowo, ul. Przasnyska 14, (pokój nr 1)

VII. Informacje dodatkowe:

Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszone zostaną osoby, które spełniają wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu i przedłożą w terminie wymagany komplet dokumentów, Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogłoszenie o naborze może być w każdej chwili unieważnione bez podania przyczyny.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2017-12-21
Data publikacji:2017-12-21
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Szymański
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:1258