Stanowisko ds. obsługi organów gminy oraz działalności gospodarczej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2017

Wójt Gminy Janowo ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Janowo tj.: stanowisko ds. obsługi organów gminy oraz działalności gospodarczej.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Kwalifikacje zgodne z wymogami stawianymi pracownikom samorządowym na stanowisku ds. obsługi organów gminy oraz działalności gospodarczej.
 3. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 7. Wiedza specjalistyczna: znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań tj. o samorządzie gminnym , ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o wychowaniu w trzeźwości, ustawa o finansach publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wiedza ogólna - znajomość przepisów prawa dotycząca samorządu terytorialnego, kodeksu postepowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej.
 2. Umiejetność planowania i organizowania własnej pracy.
 3. Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce.
 4. Znajomość obsługi komputera (pakietów biurowych Microsoft Office, Open Office, Exel, poczta elektroniczna).
 5. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: ds obsługi organów gminy oraz działalności gospodarczej

W zakresie obsługi organizacyjno-technicznej Rady Gminy, komisji stałych Rady i Wójta Gminy, w tym w szczególności:

 1. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami, w tym z radcą prawnym, materiałów dotyczących projektów uchwał Rady Gminy i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia tych organów.
 2. Zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesję, posiedzenia komisji, zbieranie materiałów będących przedmiotem obrad i przedstawienie ich Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy i właściwym komisjom.
 3. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady Gminy i jej komisji.
 4. Protokołowanie sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady Gminy i jej komisji.
 5. Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady Gminy i jej komisji.
 6. Przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje.
 7. Prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych oraz przekazywanie ich wykonawcom do realizacji.
 8. Prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy oraz ewidencjonowanie przebiegu ich realizacji.
 9. Przesyłanie uchwał Rady Gminy do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 10. Przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy i gminnym jednostkom organizacyjnym uchwał Rady Gminy do realizacji.
 11. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych, kierowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy.
 12. Prowadzenie niezbędnej statystyki dotyczącej radnych, członków komisji Rady Gminy oraz klubów radnych.
 13. Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników.
 14. Prowadzenie spraw osobowych radnych.
 15. Współpraca z kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w zakresie zaopatrzenia w materiały biurowe oraz organizacji szkoleń Rady Gminy i jej komisji.
 16. Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy, przesyłanie ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 17. Przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy i gminnym jednostkom organizacyjnym zarządzeń Wójta Gminy do realizacji.
 18. Prowadzenie kalendarza spotkań Wójta Gminy.

W zakresie obsługi kancelaryjno-biurowej organów jednostek pomocniczych, w tym w szczególności:

 1. Prowadzenie rejestru jednostek pomocniczych Gminy.
 2. Współdziałanie z sołtysami i radami sołeckimi.
 3. Prowadzenie rejestru uchwał sołeckich.
 4. Organizacyjne przygotowanie i obsługa biurowa zebrań wiejskich zwoływanych przez Wójta Gminy oraz wniosków do Funduszu Sołeckiego.
 5. Organizacja i koordynacja działań związanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich.

Wykonywanie zadań dotyczących działalności gospodarczej, w tym w szczególności:

 1. Załatwianie spraw przedsiębiorców, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r. - wydawanie stosownych zaświadczeń.
 2. Współpraca, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, z punktem kontaktowym CEIDG prowadzonym przez Ministra Gospodarki poprzez:
  • przyjmowanie wniosków od przedsiębiorców o wpis do CEIDG (uruchomienie, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie, zmiana) oraz badanie poprawności i kompletności w/w wniosków,
  • wydawanie potwierdzeń przyjęcia wniosku,
  • przekazywanie danych drogą elektroniczną do CEIDG,
  • korekty i uzupełnienie niepoprawnego wniosku o wpis do CEIDG,
  • ustalanie zgodności danych w CEIDG z rzeczywistym stanem rzeczy – wydawanie postanowień.
 3. Udzielanie informacji publicznej o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych (pisemnych, telefonicznych oraz ustnych).
 4. Przekazanie do CEIDG danych o przedsiębiorcach wykonujących aktualnie działalność gospodarczą wiążącą się z uzyskaniem koncesji, licencji lub zezwolenia, zawartych w prowadzonych rejestrach, zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej - przeniesienie do CEIDG, w formie elektronicznej, danych o przedsiębiorcach posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przemocy i narkomanii, w tym w szczególności:

 1. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
 2. Kontrola przestrzegania zasad określonych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Ustalanie opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrola ich realizacji.
 4. Wykonywanie zadań koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii a zwłaszcza: opracowywanie, we współpracy z innymi podmiotami, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i przedkładanie projektu uchwały w tej sprawie pod obrady Rady Gminy, jego realizacja i sprawozdawczość.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:ds obsługi organów gminy oraz działalności gospodarczej

 1. Miejsce pracy: Urząd Gminy Janowo.
 2. Umowa o pracę na czas określony
 3. Czas pracy: pełny wymiar- norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.
 4. Stanowisko pracy związane jest z pracą administracyjno - biurową na miejscu, głównie przy komputerze oraz wyjazdami służbowymi.
 5. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na piętrze budynku urzędu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janowo, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6 %.
 2. Ciągi komunikacyjne i toaleta na parterze są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 4. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 7. Oświadczenia kandydata o:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  • stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
  • tym, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 8. Kserokopia dowodu osobistego, (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 9. Kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem), potwierdzającego niepełnosprawność*.

* Dotyczy wyłącznie osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku zastosowania preferencyjnych zasad naboru osób niepełnosprawnych.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902)” i własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

 1. Termin: Dokumenty należy złożyć do dnia 15.12.2017 r. do godz.15.00.
 2. Sposób: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na adres mailowy Urzędu centrum@janowo.pl, ale tylko w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub listownie na adres Urzędu Gminy Janowo, 13-113 Janowo, ul. Przasnyska 14 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:”Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds obsługi organówgminy oraz działalności gospodarczej”. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Janowo po terminie o którym mowa w puncie VI. nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.janowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Janowo.
 3. Miejsce: Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Janowo, 13-113 Janowo, ul. Przasnyska 14, (pokój nr 1).

VII. Informacje dodatkowe

Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszone zostaną osoby, które spełniają wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu i przedłożą w terminie wymagany komplet dokumentów, Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogłoszenie o naborze może być w każdej chwili unieważnione bez podania przyczyny.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2017-12-01
Data publikacji:2017-12-01
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Szymański
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:1175